O nás - Občianske Združenie

Na tomto blogu prinášame informácie a články o ekonomickej demokracii z domova i zo sveta. Vo svete už teraz existuje množstvo úspešných firiem fungujúcich na princípoch zamestnaneckej samosprávy a neustále pribúdajú ďalšie. Budeme o tom postupne prinášať články.  U nás je táto téma veľmi málo propagovaná, a to aj napriek obrovskému potenciálu, ktorý v nej drieme - neexistuje totiž dôvod, aby sa raz demokraticky spravované a kolektívne vlastnené podniky v budúcnosti nepresadili aj na celospoločenskej úrovni a nestali sa skutočnou alternatívou voči kapitalizmu.

V blízkej budúcnosti plánujeme našu osvetu nasmerovať bližšie k ľuďom a zvýšiť naše aktivity priamo v teréne: prostredníctvom rozličných besied, prednášok, seminárov a časom aj školiacich aktivít či poradenskej činnosti pre záujemcov o družstevníctvo  a zamestnanecké samosprávy. Radi by sme i týmto spôsobom prispeli k rozvoju tohto typu ekonomickej činnosti na Slovensku a podnietili tak vznik nových družstiev.

Priestor na prezentáciu našich myšlienok nám poskytuje aj internetové rádio Slobodný vysielač - každú stredu od 20:00 nás môžete počuť v tematickej relácii Ekonomická demokracia. Nájdete nás aj na Facebooku pod rovnaký názvom (Ekonomická demokracia).

Ak Vás táto iniciatíva zaujala a taktiež vidíte potenciál v tejto oblasti, neváhajte sa k nám pridať. Hľadáme aktívnych ľudí, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu. Nemusíte byť ani odborníkom, so všetkým Vás na začiatku oboznámime.

Neváhajte a ozvite sa nám na nasledovný e-mail: ekonomickademokracia@gmail.com
Číslo účtu: SK89 8330 0000 0028 0097 1752
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovy Občianskeho Združenia - Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie


Zakladatelia podľa ustanovení Zákona č.83/1990 Zb. o združení občanov v platnom znení

založili občianske združenie pod názvom Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, O.Z.,

I.

Názov združenia

Názov občianskeho združenia je Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, O.Z.

II. Sídlo združenia

Pifflova 6, 851 01 Bratislava

III.

Cieľ činnosti, poslanie  a špecifikácia činnosti

A)

Občianske združenie s názvom Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie je dobrovoľným 

záujmovým združením občanov a právnických osôb usilujúcim sa o šírenie osvety, propagácie 

a rozvoja princípov a koncepcie ekonomickej demokracie na Slovensku aktívnym 

propagovaním myšlienok, zhromažďovaním, tvorbou a šírením informácii o ekonomickej 

demokracii.

Poslaním občianskeho združenia je dobrovoľná činnosť občanov a právnických osôb zameraná 

na výskum čŕt ekonomickej demokracie, prezentovanie, šírenie osvety a publikovanie 

informácii o ekonomickej demokracii a jej črtách a pomoc pri zakladaní zamestnaneckých 

samospráv podľa zákona, teda i družstiev na princípe zamestnaneckých samospráv na 

Slovensku a v zahraničí.

B) Špecifikácia činností:

a) propagácia myšlienok o ekonomickej demokracii a jej črtách v širokej verejnosti;

b) šírenie osvety o ekonomickej demokracii a o jej uplatňovaní a tvorbe foriem 

zamestnaneckých samospráv prostredníctvom prednášok, besied, seminárov a diskusií;

c) vzdelávanie formou prednášok, seminárov, verejných diskusií, v tlačenej i elektronickej 

forme aj formou stretnutí a živých besied, zhromažďovanie informácii a podpora pre 

účastníkov začínajúcich organizovať zamestnanecké samosprávy a družstvá uplatňujúce 

princípy zamestnaneckých samospráv;

d) publikačná činnosť v oblasti propagácie tém o ekonomickej demokracii, tvorba náučných 

projektov a osvetovo zameraných mediálnych programov;

IV.Členstvo

Členmi občianskeho združenia s názvom Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie môžu 

byť

a) fyzické osoby;

b) právnické osoby nezaoberajúce sa podnikateľskou činnosťou,

Práva členov:

a) hlasovať na zhromaždení s právom jeden člen - jeden hlas;

b) zúčastňovať sa podujatí a činnosti Centra pre rozvoj ekonomickej demokracie;

c) byť zvolení do orgánov občianskeho združenia a vykonávať činnosti z tohto zvolenia 

vyplývajúce;

Povinnosti členov:

a) v prípade zvolenia do orgánov občianskeho združenia vykonávať činnosť v tomto orgáne čo 

najsvedomitejšie a profesionálne počas celého zvoleného obdobia,

b) platenie členského príspevku raz ročne, výšku členského príspevku na daný rok určí výbor 

občianskeho združenia;

V.

Orgány občianskeho združenia s názvom Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie

1. Prípravný výbor, ktorý vykonáva zriadenie a registráciu občianskeho združenia pod názvom 

Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, a ktorý po registrácii do 14 dní zvolá 

zhromaždenie občianskeho združenia, na ktorom sa zvolí výbor, predseda a revízna rada 

občianskeho združenia.

2. Činnosť občianskeho združenia s názvom Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie 

organizujú, riadia a kontrolujú orgány, ktorými sú:

a) zhromaždenie členov občianskeho združenia

b) výbor a jeho predseda

c) revízna rada

3. Zhromaždenie členov občianskeho združenia je najvyšším orgánom, ktoré sa zvoláva riadne 

raz do roka.

V právomoci zhromaždenia je schvaľovanie stanov združenia a ich zmien, voľba orgánov 

združenia (predseda, výbor a revízna rada), rozhodnutie o zániku združenia a v tom prípade aj o 

spôsobe majetkového vyrovnania.

4. Výbor občianskeho združenia sa ustanovuje na riadne zvolanom zhromaždení a volí sa 

prítomnými členmi zhromaždenia, plánuje činnosť, posudzuje rozvoj činností a schvaľuje 

príjmy a výdaje občianskeho združenia na bežný rok, predkladá zhromaždeniu správy o 

činnosti za uplynulý rok a o pláne činnosti a hospodárení na nasledujúci rok, ustanovuje 

organizačné jednotky občianskeho združenia na lokálnej úrovni po území Slovenskej republiky.

Predseda výboru sa volí na riadnom zhromaždení občianskeho združenia, koná v mene 

občianskeho združenia nevyhnutné štatutárne úkony a riadi činnosť občianskeho združenia 

a prípadné miestne organizačné jednotky združenia.

5. Revízna rada kontroluje financovanie občianskeho združenia a súlad činnosti občianskeho 

združenia s cieľmi a poslaním tohto občianskeho združenia podľa stanov a kontroluje činnosť a 

hospodárenie organizačných jednotiek združenia.

VI.

Ustanovenie o organizačných jednotkách

Organizačnými jednotkami občianskeho združenia môžu byť

a)regionálne organizácie bez právnej subjektivity, a to v prípade rozšírenia činnosti na 

jednotlivé regióny Slovenska,

b)sekcie občianskeho združenia podľa odborných tém zaoberajúcich sa črtami ekonomickej 

demokracie výskumne a odborne, takisto bez právnej subjektivity,

VII.

Zásady hospodárenia

1.Občianske združenie hospodári na základe rozpočtu, ktorý zostavuje na kalendárny rok výbor 

a schvaľuje ho zhromaždenie občianskeho združenia.

2. Príjmami, ktorými hospodári občianske združenie sledujúc dosiahnutie svojich cieľov a 

uskutočňovanie svojho poslania, sú dary a finančné prostriedky:

a) členské príspevky členov občianskeho združenia,

b) granty a dotácie z fondov určených pre vzdelávanie a výskum od neštátnych, štátnych i 

podnikateľských subjektov,

c) výnosy z vlastných činností organizovaných v súlade so stanovami,

d) príspevky z fondov medzinárodných nevládnych organizácií, od daňových subjektov SR a vo 

forme sponzorských darov od právnických osôb.

2. Výdavkami občianskeho združenia sú výdavky zabezpečujúce schválené činnosti 

občianskeho združenia a organizáciu práce a činnosti zabezpečujúce ciele a poslanie 

občianskeho združenia, najmä

a) výdavky na výskumnú a zhromažďovaciu činnosť,

b) výdavky na vzdelávanie a organizáciu vzdelávania,

c) výdavky na publikačnú činnosť, tvorbu a šírenie osvety,

3. O použití finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom rozhoduje výbor 

občianskeho združenia.

VIII.

Zánik

a) Zánik združenia je možný formou zlúčenia s iným združením, taktiež v prípade 

dobrovoľného rozpustenia odhlasovaného na zhromaždení občianskeho združenia,

b) Občianske združenie zanikne v prípade porušenia zákona právoplatným rozhodnutím 

Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

IX.

Záverečné ustanovenia

V týchto a vo všetkých ostatných právnych ustanoveniach sa občianske združenie s názvom 

Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie drží platných zákonov Slovenskej republiky.

Žiadne komentáre: