piatok 20. novembra 2015

Ekonomická demokracia ako reálny hospodársky model socializmu pre 21.storočie i ako jeho globálna vízia

     Po roku 2000 sa hovorilo už vážne o tom, že bude potrebné chystať nejaký životaschopnejší model pre globálne hospodárstvo, než je zastaralý „klasický“ kapitalizmus. Nefungovali už trhy tak ako sme očakávali, korporatívne riadenie už dávno „prerástlo“ hranice nielen krajín, ale i kontinentov a kapitál začal „skákať“ z krajiny do krajiny podľa čudných kritérií, nie vždy zodpovedajúcich len ziskovosti. Kapitál totiž začal investovať do virtuálnej reality a reálna ekonomika stráca schopnosť regenerovať sa. Všetko je zapríčinené prílišnou „mobilitou“ kapitálu, ktorý už „nepotrebuje“ pre svoju rentabilnosť ani hmotné statky („uvoľňovanie kapitálu“ vo výrobe), ani zamestnancov – ľudské zdroje („uvoľňovanie práce“), takže štáty nedostávajú pre svoje fungovanie dostatok finančných zdrojov od korporácií a korporácie prestávajú plniť úlohu „zamestnávateľa“.

    Niektorí ekonómovia túto epochu začali nazývať ako postkapitalistickú a povedzme P.Drucker, americký mysliteľ v manažmente, prehlásil, že budúcnosť nebude ani komunistická, ani kapitalistická...lenže globálny kapitalizmus a finančné trhy sa svojou povahou vymkli kontrole ľudských spoločenstiev a dnes sa urýchlene hľadá i v tejto „postkapitalistickej epoche“ nejaký hospodársky model, ktorý „vráti“ reálnej ekonomike krajín ich perspektívu a hľadá sa vízia, ktorá odstráni vypuklé negatívne trendy, spôsobené tzv. kasínovým kapitalizmom, odtrhnutým od reálneho sveta.

    Liberáli hovoria „o konci dejín“(Fukuyama) a všetci konzervatívni i liberálni ekonómovia donedávna hlásali dogmu „niet inej alternatívy!“ (T.I.N.A.)

    Americký filozof a matematik spolu s mnohými ľavicovými mysliteľmi však jednu z alternatív nielen našli, ale aj dobre vypracovali.

Po kapitalizme – ekonomická demokracia

    Aj keď  je ústrednou témou diela Po kapitalizme - ekonomická demokracia od Davida Schweickarta hospodársky model ako program ekonomicky životaschopnej a eticky vyhovujúcej formy socializmuodborná verejnosť môže už dnes po preštudovaní diela pochopiť, že nejde o žiadne politické revolučné teórie a nesplniteľné vízie, ale o praktické návrhy postupov riešiacich prípadné chronické zlyhávanie kapitalizmu, založeného na nespravodlivom rozdelení bohatstva a neustálom a prehlbujúcom sa nespravodlivom prerozdelení zisku na podnikovej, teda firemnej úrovni, kde je uprednostňované vyplácanie zisku za použitie kapitálu jeho majiteľom a zhoršujúce sa odmeňovanie námezdnej práce, ako aj na celospoločenskej úrovni pri rozdeľovaní bohatstva.

    Schweickart ako profesor na Loyola University, USA, nepopisuje socializmus sovietskeho typu, ale ponecháva v jeho modeli prvky ako trh, investovanie, zisk, lenže iným spôsobom, akým boli tieto atribúty ekonomiky používané za kapitalizmu i za sovietskeho modelu socializmu.

Ak môžeme v tejto súvislosti hovoriť o vízii, tak je to vízia, ktorá predpokladá, že celá západná kultúra a civilizácia zostanú vlastne kultúrne identické, len sa

- zmení vlastníctvo výrobných prostriedkov, a to v prospech kolektívneho a celospoločenského vlastníctva;

-používanie peňazí a výrobných zdrojov bude podliehať verejnej kontrole a verejné potreby budú financované verejnými financiami; takže sa prudko obmedzia príčiny korupcie; predpokladá sa zákaz špekulatívneho obchodovania a teda úpadok búrz a súkromného investovania financií;

-zanikne námezdná práca ako taká a každý bude mať právo byť vlastníkom a zároveň zamestnancom nejakého podniku, nejakej organizácie, tak ako dnes máme volebné právo alebo „právo pobytu“ ako občan niektorej krajiny

    Môžem tým pádom konštatovať, že ekonomická demokracia smeruje k usporiadaniu svetového spoločenstva ľudí po dosiahnutí a vyčerpaní rastu globalizácie znova na úroveň jednotlivých  krajín, regiónov, miestnych spoločenstiev, ale už v rovnomerne rozloženom usporiadaní ekonomických zdrojov a pri dodržiavaní trvale udržateľného života. Je to teda pokroková a pozitívna vízia, na rozdiel od katastrofických vízií o zániku civilizácie po zániku kapitalizmu.

Aplikácia prvkov ekonomickej demokracie na Slovensku

    Na Slovensku vyvolalo Schweickartovo dielo po jeho knižnom uvedení i vystúpení profesora v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave 10.októbra 2011 značný ohlas. Dokonca sa na pôde Inštitútu A.S.A. rozvinula práca modelovania ekonomického modelu, avšak počiatočné nadšenie vyprchalo a žiadny projekt sa do praxe neuviedol.

    Keďže môžem zužitkovať skúsenosti a prácu v pracovnej skupine k ekonomickému modelovaniu ekonomického modelu z rokov 2011 – 2012 a z následnej „stáže“ vo výrobnom priemyselnom podniku a v exporte, môžem si dovoliť povedať, že sa na zavedenie prvkov socializmu pozerám veľmi prakticky a budem presadzovať hlavne uskutočniteľnú zmenu okamžite a tu na Slovensku – tvorbu zamestnaneckých samospráv ako základnej bunky ekonomickej základne socializmu v druhej dekáde 21.storočia.        
                                                Ing.Peter Zajac-Vanka, 29.06.2015

Žiadne komentáre: