utorok 15. marca 2016

Skúsenosti družstiev z Kurdskej Rojavy II.

Pravidlá a procedúry participácie družstevnej samosprávy v rámci komunít


A: Základné princípy a štandardy

Celý systém je postavený na základe demokracie, nezávislosti, participácie a komunitnej ekonomiky. Všetky hospodárske činnosti sú navrhnuté tak, aby podporovali a rozvíjali participáciu a kolektívneho ducha v rámci komunít. Život, práca a riadenie družstiev sú založené na slobode a rovnosti. Práve preto hrajú ženy dôležitú úlohu. Kultúra v týchto komunitách je založená na princípoch demokracie, ľudských práv, sebestačnosti, rodovej a spoločenskej rovnosti.

B: Členstvo

Ľudia sa môžu kedykoľvek slobodne pripojiť a stať plnoprávnymi členmi družstva. Takisto členovia komunity sa môžu pripojiť do družstva, keď im to schváli zvyšok komunity. Členstvo v komunitách a družstvách je založené na demokratických a sociálnych hodnotách. Komunity a taktiež družstvá môžu aj členov pozbaviť členstva.  Členovia majú plnú zodpovednosť za komunitu a činnosť družstiev. Všetci členovia pracujú spoločne a rozhodnutia sa robia kolektívne.

C: Manažment

Členovia vedenia sú taktiež pracovníci družstva, čo znamená, že každý sa aktívne podieľa na chode samosprávy. Neexistuje žiaden rozdiel medzi manažérom a pracovníkom.

Iba jeden človek z rodiny môže zastávať manažérsku funkciu. Napríklad ak osoba z rodiny je vo vedení v rámci komunity alebo družstva, iná osoba z tej istej rodiny nemôže byť v inej manažérskej pozícii. Okrem toho je rozdiel medzi manažmentom družstiev a finančných inštitúcii v komunitách. Jednotlivec nemôže byť súčasne na oboch postoch. Členovia inštitúcií sú demokraticky zvolení na obdobie jedného roka. Pravidlo 60% hlasov sa uplatňuje pri rokovaniach, ktoré majú byť formálne zdokumentované. Záznamy z rokovaní musia byť spísané a periodický uverejňované. Núdzový míting môže byť zvolaný ak jeho výsledok má priamy vplyv na členov (jedna tretina členov musí byť zúčastnená na mimoriadnom zasadnutí).

1. Komunitný koncil

Členovia družstva sú taktiež členmi komunity.

2. Členská schôdza

Všetci členovia družstva patria aj do členskej schôdze, pravidelne sa schádzajú, hodnotia prácu v družstve, organizujú aktivity, robia rozhodnutia a prideľujú úlohy jednotlivým členom.

Úlohy, zodpovednosti a mechanizmus ich implementácie sa schvaľuje na členskej schôdze.

3. Riadiaci orgán

Vedenie družstva musí obsahovať minimálne troch členov. Prácu mu prideľuje členská schôdza. Vedenie predkladá pravidelne správu pre členskú schôdzu, ktorá naopak posudzuje jeho výkon.

4. Finančná správa

Je ustanovená členskou schôdzou. Takisto sa skláda minimálne z troch členov volených na obdobie jedného roka. Predkladá pravidelné týždenné správy pre členskú schôdzu.

5. Monitorovací orgán

Monitorovanie je vo všeobecnosti vykonávané celou komunitou a družstvom. Avšak, ak je to nevyhnutné, tak môže byť sformovaný monitorovací orgán v družstve. Tento orgán má taktiež minimálne troch členov vybraných členskou schôdzou. Členovia monitorovacieho úradu nesmú byť zároveň členmi iných úradov v družstve.

6. Družstevný koordinačný orgán

Koordinácia sa uskutočňuje v rámci pravidelných mesačných stretnutí medzi členmi manažmentu, financií a hocijakých ďalších minimálne troch členov. Na týchto mítingoch sa dohoduje stratégia na zlepšenie družstva a kolektívnej práce medzi rozdielnymi jednotkami a orgánmi. Takisto sa robia rozhodnutia a posielajú trojmesačné správy pre členskú schôdzu.

7. Vstup do družstva

Členstvo zahrňuje počet podielov, zodpovedností v družstve a vloženého kapitálu.

Minimálny podiel je 1 a maximálny 5. Vstúpiť do družstva môžu aj ľudia bez kapitálu, v tom prípade dostanú pôžičku z družstevného všeobecného fondu, ktorá je splácaná v splátkach podľa pravidiel a regulácii družstva.

Aktívny člen je osoba, ktorá vstúpila do družstva a tam aj pracuje.

Kapitálový člen je osoba, ktorá len poskytla družstvu peniaze, ale nepracuje tam.

Žiadne komentáre: